Saskaņā ar 2005. gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums" Valsts asinsdonoru centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tā mērķis ir sagatavot asinis un asins komponentus, metodiski vadīt, organizēt un koordinēt asins pagatavojumu sagatavošanu un apgādāt ārstniecības iestādes ar asins komponentiem pēc pieprasījuma, izņemot ārstniecības iestādes, kurās darbojas asins sagatavošanas nodaļas. Savukārt Valsts asins donoru centra Latgales filiāle Rēzeknē sagatavo asinis un asins komponentus, un pēc pieprasījuma apgādā ar tiem tieši Latgales reģiona ārstniecības iestādes. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Valsts asinsdonoru centrs:

 • izstrādā valsts pasūtījuma projektus ārstniecības iestāžu apgādei ar asins pagatavojumiem;
 • sagatavo donoru asinis un asins komponentus;
 • nodrošina asins pagatavojumu kvalitātes kontroli;
 • veicina sabiedrības izglītošanu donoru kustības jautājumos;
 • apzina jaunas tehnoloģijas un sekmē to ieviešanu asins un asins komponentu sagatavošanā;
 • veic imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes;
 • sniedz konsultācijas par imūnhematoloģiskās saderības nodrošināšanas iespējām;
 • administrē asins un asins komponentu sagatavošanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus.

 

Vīzija, politika, stratēģija un mērķi


Centra vīzija

Valsts asinsdonoru centrs ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Centra politika

Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Centra virsmērķis 

Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Centra mērķi*  

 1. Sadarbībā ar Asins sagatavošanas nodaļām nodrošināt asins pagatavojumus pēc  ārstniecības iestāžu pieprasījuma un veicināt donoru kustību.
 2. Nodrošināt sagatavoto asins komponentu kvalitāti un drošumu, ievērojot “Labas prakses pamatnostādnes asins sagatavotājiestādēm kurām jāievēro Direktīvas  2005/62/EK (Good practice) prasību ieviešanu asins komponentu sagatavošanā.
 3. Nodrošināt imūnhematoloģiskos izmeklējumus pacientiem un klientiem.
 4. Nodrošināt ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, profesionālajām asociācijām un ārstiem slimnīcās.
 5. Attīstīt vienota valsts asinsdienesta koncepciju veselības reformas pasākumu plāna ietvaros 2020.gadam.
 6. Nodrošināt iestādes funkciju pilnveidi, identificējot funkciju pārklāšanos un pārskatot pamatdarbības un administratīvos procesus.

*Valsts asinsdonoru centra mērķi apstiprināti 2020. gada 27. aprīlī ar Veselības Ministrijas rīkojumu Nr.13-04/264.

Centra stratēģija