Valsts asinsdonora centra stratēģija 2019.-2021.gadam

VADC darbības Stratēģija ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi VADC kompetences jomās, ievērojot VM darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam noteiktos darbības virzienus un mērķus. Stratēģijā noteiktās prioritātes un uzdevumi tiks ņemti vērā izstrādājot ikgadējo VADC darba plānu. Pirms stratēģijas izveides tika novērtēti un analizēti VADC darba rādītāji.
 

Valsts asinsdonoru centra vīzija:

 • VADC ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Valsts asinsdonoru centra politika:

 • Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Valsts asinsdonoru centrs virsmērķis:

 • Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
  Stratēģija ietver VADC nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, un ir vērsta uz izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

VADC līdzšinējās darbības un nosakāmo mērķu raksturojums

VADC darbības galvenā specifika un atšķirība no citām valsts pārvaldes iestādēm ir praktiska ārstniecisko līdzekļu (asins komponentu) sagatavošanas procesa nodrošināšana, ko var uzskatīt arī par ražošanas procesu. No katras ziedotās asins devas, pielietojot īpašas tehnoloģijas, iespējams sagatavot eritrocītu masu, SSP un TM. Visus asins komponentus iespējams sagatavot pārliešanai pieaugušajiem un bērniem. Asins komponenti ir nepieciešami slimnieku ārstēšanai neatliekamās un plānveida situācijās ķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā, ginekoloģijā, dzemdniecībā u.c. medicīnas nozarēs. Asins komponentus iespējams sagatavot arī aferēzes procedūrās vai šīs procedūras veikt ārstnieciskos nolūkos, piemēram, akūtas saindēšanās gadījumos, neiroloģijā, hematoloģijā, transplantoloģijā u.c.
Šāds darbības virziens ir specifisks iestādes juridiskajam statusam – veselības ministram tiešā pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, tādēļ pastāvīgi ir nepieciešams analizēt līdzekļu racionālas izlietošanas iespējas un procesu efektivitāti, lai valsts iestādes statusam atbilstoši procesi neietekmētu savlaicīgu un kvalitatīvu komponentu sagatavošanu pacientiem.

VM stratēģijas ietvars VADC darbībai

VM virsmērķu sasniegšanai ir noteikusi darbības virzienus veselības aprūpes jomā un plānojot nozares resursus, kas saistoši arī VADC.
VADC VM stratēģijas kontekstā ir iesaistīts trīs VM mērķu sasniegšanā:

 1. VM stratēģijas 2. darbības virziens: Veselības aprūpe Mērķis nr.2.1. Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību;
 2. VM stratēģijas 2. darbības virziens: “Veselības aprūpe” Mērķis nr.2.2. Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus prioritārajās jomās;
 3. VM stratēģijas 3. darbības virziens: “Nozares resursi” Mērķis nr.3.3. Uzlabot veselības nozares infrastruktūru un resursu pārvaldību.

VADC nozīmīgs ir arī VM 1. darbības virziens: “Sabiedrības veselība”, kurā visi mērķi, kas vērsti uz aptaukošanās un atkarību mazināšanu, kā arī infekcijas slimību mazināšanu sabiedrībā, tieši veicina potenciālo donoru veselības paaugstināšanos un samazina donācijas noraidījumu skaitu slikta veselības stāvokļa dēļ.

Atbilstoši VM stratēģijā definētajām prioritātēm, VADC nosaka savus stratēģiskos darbības virzienus 2019. – 2021.gadam:

 1. Donoru piesaiste un donoru kustības veicināšana.
 2. Pacientu drošības paaugstināšana un asins komponentu kvalitātes uzlabošana.
 3. VADC strādājošo kompetences un darba efektivitātes attīstīšana.
 4. Vienota Asins dienesta attīstības veicināšana.

VADC stratēģisko darbības virzienu sasniedzamie mērķi:

 1. Donoru piesaiste un donoru kustības veicināšana.
  • Saglabāt donoru skaitu esošajā līmenī ar nelielu paaugstinājumu atbilstoši ārstniecības iestāžu pieprasījumu.
  • Sekmēt regulāro donoru skaita paaugstināšanos.
  • Veicināt bezatlīdzības donoru kustību.
 2. Pacientu drošības paaugstināšana un asins komponentu kvalitātes uzlabošana.
  • Paaugstināt asins komponentu drošību, tehnoloģiski attīstot asins komponentu sagatavošanas procesu.
  • Uzlabot diagnostiku grūtnieču rēzus konflikta situācijās.
  • Attīstīt ārstniecības personu zināšanas un prasmes transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā.
  • Uzlabot VADC infrastruktūru un tehnoloģisko nodrošinājumu atbilstoši kvalitātes prasībām.
 3. VADC strādājošo kompetences un darba efektivitātes attīstīšana.
  • Stiprināt vadītāju lomu un iekšējo disciplīnu.
  • Sekmēt kvalificētu, motivētu speciālistu piesaisti VADC.
  • Veicināt transfuziologu apmācību.
  • Uzlabot iekšējo komunikāciju un sadarbību VADC.
 4. Vienota Asins dienesta attīstības veicināšana.
  • Veidot vienotu Asins dienestu.
  • Uzlabot piešķirto finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu Asins sagatavošanas iestādēs.

Viss dokuments: