Valsts asinsdonora centra stratēģija 2023.-2027.gadam

VADC darbības Stratēģija ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi VADC kompetences jomās, ievērojot VM darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam noteiktos darbības virzienus un mērķus. Stratēģijā noteiktās prioritātes un uzdevumi tiks ņemti vērā izstrādājot ikgadējo VADC darba plānu. Pirms stratēģijas izveides tika novērtēti un analizēti VADC darba rādītāji.
 

Valsts asinsdonoru centra vīzija:

  • VADC ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm.

Valsts asinsdonoru centra politika:

  • Veicināt Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem.

Valsts asinsdonoru centrs virsmērķis:

  • Nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
    Stratēģija ietver VADC nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, un ir vērsta uz izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

VADC vērtības:
Profesionalitāte - VADC darbinieki ir eksperti savā jomā, zinoši speciālisti, kas attīsta savu kompetenci un dalās ar savām zināšanām.
Misijas apziņa - katrs darbinieks apzinās savu lomu un veicamā darba misiju. Darbs ir vērsts uz pacientu izveseļošanos.
Sadarbība - VADC darbinieki prot un spēj sadarboties, ir atsaucīgi un pretimnākoši gan pret klientiem, gan kolēģiem un sadarbības partneriem.
Atbildība - VADC uzņemas atbildību par saviem lēmumiem, sniegto pakalpojumu kvalitāti un VADC rīcībā esošo resursu racionālu pārvaldību.

Viss dokuments: